ПП "ЗАП"
автоматизирана обработка на заплатите

    - лично досие и присъствена форма;
    - автоматично изчисляване на отсъствия: отпуск, болнични (с връщане за 6 месеца), майчинство, гледане на дете или болен, неплатен отпуск със/без стаж и др.
    - автоматично изчисляване на начисления: основна заплата, клас, вредни, % доплащане върху основната заплата или ФРЗ, доплащане за стар месец, обезщетение за съкращение, пенсиониране, неизползван отпуск и др.
    - автоматично изчисляване на удръжки: ДОД, вноски Пенсии, Безработица, Здравно осигуряване, Социални разходи, % удръжки върху основната заплата или ФРЗ, заеми и др.
    - следене и натрупване на многократни удръжки: ВСК, ДЗИ, ДСК и банките;
    - динамично добавяне на нови разплащателни пера и задаване начина на изчисляването им;
    - динамично коригиране на: таблица за ДОД, % за клас, детски, МРЗ, % за нощен и извънреден труд, % за ДОД, % за здравно осигуряване;
    - ведемост аванс, заплати и фишове, рекапитулация по пера;
    - справки по показател (за банка и други).
    - отчет за ССС и ФРЗ;
    - справки за ФРЗ, "Пенсии", по % Безработица, Здравно осигуряване и други осигуровки;
    - удостоверения за друг работодател (за преизчисляване на болнични);
    - годишен данък доходи (за преизчисляване на ДОД)
    - автоматичен запис на дискета и печат писмо за заплати и осигуровки;
    - автоматичен запис на дискета и печат за Трудови договори.

    цена: 298 лв.


 ПП "ЛИС"
система за водене на личен състав

    - автоматично прехвърляне на информация между двата модула;
    - печат на: Трудов Договор, Допълнително споразумение, прекратяване на Трудов Договор, заповед за отпуск;
    - справки: щатно, полагащ се отпуск, платен, неплатен, служебен;
    - въвеждане на информацията, необходима в НОИ и ИТ.
    - автоматичен запис на дискета и писмата на Трудови Договори.

цена: 198 лв.


ПП "БИЛЕТ"
система за автоматизация дейността на касите по автогарите

    - поддръжка данни: направления, спирки, цени, график, тр. ср-ва, места, водачи
    - издаване на билети (цял, 1/2, талон), следене на налични свободни места
    - печат на справки: ФОЦ, оборот за ден или месец по направления, чужди фирми, водачи, касиерки и общо
    - контролиран достъп и издаване на билетите чрез пароли

    цена: 398 лв.


ПП "КАПИТАЛ"
дялови и имуществени вноски на член-кооператори:

    - досиета на кооператорите по години;
    - изчисляване и разпределение на дялови вноски, имуществени дялове и амортизации;
    - следене суми за изплащане над лимита и печат на ордери;
    - справки по години за суми за разпределение, вноски и др.
 
 цена: 298 лв.

 

Полезни връзки