Разработване, изпълнение и отчитане на проекти по

                      ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и

                            ОП „Иновации и конкурентноспособност":

 

!!!  ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по 

      "ОБУЧЕНИЯ за ЗАЕТИ ЛИЦА" - до 30.06.2017  !!!

List ob zaeti 

Подробности на http://evroproekt.gelesoft.com

 

 

!!!  ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

за ЗАЕТОСТ и ОБУЧЕНИЯ - до 07.03.2017  !!!

List proekt Gavk zaet ob

Подробности на http://evroproekt.gelesoft.com

 

 

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет на МСП“

I. Процент на безвъзмездната помощ от общата стойност на проекта:

 • за микро, малки и средни предприятия – до 70% безвъзмездно финансиране.

II. Допълнителни общи условия за кандидатите:

 • да имат минимум (три) приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.);
 • да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните (три) приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

- за микро предприятия   -  ≥ 210 000 лева;

- за малки предприятия   -  ≥ 750 000 лева;

- за средни предприятия  -  ≥ 3 000 000 лева.

III. За какво може да се кандидатства:

 • Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.

3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

4. Ре-сертификация на системите за управление:

5. Ре-инженеринг на процесите в предприятията:

6. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

 •  Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

     1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, включващи - разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

  2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуериза управление на бизнес процесите в предприятията, включващи - придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

    3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

    4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service).

    5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

                     Подробности на http://evroproekt.gelesoft.com

 

  

 

 

Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“

  • Необходимо е:

енергиен одит на база предходно потребление за 2013,14,15 год.;
приключени финансово 2013, 2014 и 2015 год. 

  •  Дейности:

- Придобиване на машини, съоръжения и оборудване и ДНА;
- Извършване на СМР;
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001;
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
 

  • Ефект от енергийни спестявания от минимум 5%;
  • Мин. размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лв.;
  • Интензитет помощ: Инвестиции - 70%,  Услуги - 90% за микро, малки и средни;
  • Устойчивост: инвестицията да се поддържа за 3 години след проекта;

                       Подробности на http://evroproekt.gelesoft.com

    

 

!!!  ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по ДБУТ - до 14.06.2016  !!!

List DBUT1

  List DBUT2

                       Подробности на http://evroproekt.gelesoft.com

 

 

 

 

Proekti3

                       Подробности на http://evroproekt.gelesoft.com

 

 

Полезни връзки