ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

 

Днес, .......................... 199... г., в гр...................................,

се сключи настоящият договор за изработка между:

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Възложител от една страна

и от друга страна

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Изпълнител. (1)

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) Възложителят възлага, а Изплнителят приема да извърши ........................... ........................................................................................................................................................... (2)

(2) Изработката ще бъде реализирана по проект на ...................................................., с материали на ................................................... и със средства на .......................................... (3)

 

2. (1) При осъществяване предмета на договора Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на ............... (........................................) лева. (4)

 

3. (1) Възложителят ще заплати на Изпълнителя договореното в чл. 2 възнаграждение по следния начин: .............................................................................................................. (5)

(2) Възнаграждението ще бъде изплатено в следните срокове: ............................... (6)

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. (1) Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в т. 1 от настоящия договор така, че то да отговаря на следните изисквания: ........................................................................................................................................................... (7)

 

5. (1) Изпълнителят се задължава да изработи и предаде посоченото в предходния член в срок от ....................................................., считано от .......................................................

 

6. (1) Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

 

7. (1) Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на Възложителя и те се окажат негодни или неподходящи за извършването на работата, Изпълнителят трябва да предупреди Възложителя и да иска предоставянето на подходящ материал или промени в проекта. (8)

(2) Ако Възложителят не отстрани недостатъците, Изпълнителят може да се откаже от договора.

 

8. (1) В случаите, когато Изпълнителят работи с материали (или по проект) на Възложителя и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на материалите (проекта), ако Изпълнителят своевременно е предупредил Възложителя, той има право съответно на част или на цялото възнаграждение.

(2) Ако в случаите по предходната алинея, Изпълнителят вече е осъществил цялата или част от изработката, той има право на възнаграждение за цялата извършена работа, респ. за тази част, дори ако качеството не отговаря на уговорените условия при положение, че това се дължи на неподходящи или на некачествени материали, предоставени от Възложителя. (9)

 

9. (1) Ако Изпълнителят е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на изработката се окаже невъзможно поради причини, за които Изпълнителят и Възложителят не отговарят, Изпълнителят има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от изработката, ако тя може да бъде полезна на Възложителя.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. (1) Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол на изпълнението относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя. (10)

 

11. (1) Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.

 

12. (1) Възложителят е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.

 

Чл. 13. (1) Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, количество и качество, Възложителят е длъжен да приеме вещта. (11)

(2) Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който съставлява неразделна част от настоящия договор. (12)

 

Чл. 14. (1) Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на изработката, Възложителят алтернативно може да избира измежду следните възможности:

- отстраняване на недостатъците за сметка на Изпълнителя и в срок, посочен от Възложи-теля в приемателния протокол;

- да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение между страните;

- Възложителят може да извърши сам или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците, като Изпълнителят му заплати разходите за това.

(2) Ако недостатъците или отклонението от проекта са толкова съществени, че изработката е негодна за нейното договорно или обикновено ползуване, Възложителят може едностранно да развали договора. (13)

(3) Установяването на недостатъците ще стане по следния начин: .................................................................................................................................................................

 

 

IV. НЕУСТОЙКИ

15. (1) При забава на Възложителя при заплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение, той дължи неустойка в размер на ...............% на ден върху неиздължената сума, но не повече от .............. % от общото възнаграждение. (14)

 

16. (1) При забава на Изпълнителя при изработване и предаване на вещта, той дължи неустойка в размер на ..............% на ден върху стойността на непредадената вещ (вещи), но не повече от ...............%. (15)

(2) При неизпълнение от страна на Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на .................................................................................................................................................... (16)

(3) Стойността на изработката е договореното възнаграждение.

 

17. (1) При неритмична доставка на материали или при забавено подсигуряване на средства неизправната страна дължи неустойка в размер на ...........% дневно от стойността на съответния материал или стойността на ползването на съответното средство.

 

18. (1) Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ

19. (1) Транспортните разходи по доставката на материалите за изработване на стоката ще бъдат за сметка на ................................................................................................

(2) Транспортните разходи по доставката на изработеното до крайното му предназначение ще бъдат за сметка на ................................................................................................

 

20. (1) Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

 

21. (1) Настоящият договор се прекратява със смъртта на Изпълнителя или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(2) При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.

 

22. (1) Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, и се подписа както следва:

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...............................